утоваривач
Dr Mirjana Dimitrašković
Psihijatar

Dr Mirjana Dimitrašković

Rođena je i odrasla u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu a nakon nje i gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj”. Diplomirala je na  Medicinskom fakultetu u Novom Sadu gde stiče zvanje doktora medicine. Na istom fakultetu odbranila master iz oblasti pedijatrije na temu „Uzrastna, polna, sezonska i geografska distribucija dece uzrasta do 18 godina sa dijabetesom tipa I u Vojvodini“. Svoje bogato medicinsko iskustvo stiče u Domu zdravlja Bečej gde je posvećenim radom  bila uključena praktično u radu sa pacijenti svih starosnih dobi, od dece, preko mladih do radno aktivnog stanovništva, sve do najstarijih sugrađana. Karijeru je započela kao lekar opšte medicine u naseljima opštine Bečej i tada je bila redovan učesnik kontinuiranih edukacija namenjenim lekarima opšte medicine. Učestvovala je u edukaciji lekara primarne zdravstvene zaštite u prepoznavanju, dijagnostici, terapijskim modalitetima i savetodavnim tehnikama u radu sa zavisnicima.  Specijalistički ispit iz psihijatrije položila je u februaru 2019. godine. Završila je  i prvi odnosno osnovni stepen edukacije u transakcionoj analizi i time je stekla osnovna teorijska znanja iz transakcione analize kao savremene psihološke teorije. Od 2014. godine postaje redovni član TA centra-Asocijacije transakcionih analitičara Srbije. Godinu dana kasnije završava i drugi stepen treninga u transakcionoj analizi kroz koji se obuhvata didaktička analiza i rad na sebi, i ovim stiče zvanje Praktičara transakcione analize. Bavi se dijagnostikom, savetovanjem, tretmanom i praćenjem  mentalnih poremećaja odraslih gde koristi kombinovani savetodavni i farmakoterapijski pristup.

U radu sa klijentima teži da integriše sva stečena znanja i veštine i da prilagodi pristup rada osobenostima klijenta i problema na kojem se radi.

Aktivno se bavi individualnom kratkom racionalnom psihoterapijom, tretmanom i lečenjem sledećih stanja: reakcije tugovanja, stanjima straha, strategijom prevladavanja stresa i anksioznosti, fobijama  – agorafobijom, socijalnim fobijama, specifičnim fobijama, opsesivnim (prisilnim) mislima, gubitkom kontrole i reakcijama besa, PTSP (posttraumatskim stresnim poremećajima), poremećajem prilagođavanja, poremećajima raspoloženja – depresivnog i bipolarnog poremećaja; hipohondrijskim poremećajima, psihosomatskim oboljenjima, poremećajima ishrane, seksualnom disfunkcionalnošću;  šizofrenijom i drugim psihotičnim poremećajima. Takođe odlične rezultate postiže i sa pacijentima koji se suočavaju sa problemima u komunikaciji, poremećajima rodnog identiteta, raznim oblicima poremećaja ličnosti, poremećajem spavanja, partnerskim i bračnim, kao i porodičnim problemima, alkoholizmom i demencijom.  Neprekidno se usavršava učestvovanjem na različitim naučnim skupovima, sekcijama i kursevima. Koautorka je nekoliko stručnih radova u domaćim časopisima. Od početka 2022. godine svoj profesionalni angažman nastavlja isključivo u privatnoj praksi.

“U radu sa klijentima najvažnije mi je da taj odnos bude čvrst a opet i relakrsiran, pun poverenja, međusobnog uvažavanja i strpljenja, uz obavezan individualni pristup svakom klijentu.”

Kontakt podaci:
066 37 11 55
dim27mir@yahoo.com