dr Nebojša Baračkov

Psihoterapija

Zahvaljujući popularizaciji i očigledno pozitivnim efektima psihoterapije sve su manje rasprostranjene predrasude vezano za odlazak na psihoterapiju.U današnje vreme na psihoterapiju idu ljudi koji su prepoznali svoj neiskorišćen potencijal koji bi mogli angažovati za poboljšanje kvaliteta svojih postojećih relacija i generalno većine životnih aspekata.

Vrste psihoterapije

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je najčešće praktikovana od svih vrsta psihoterapije.Tokom psihoterapije se radi na osnaživanju i povećanju postojećih kapaciteta klijenata kako bi se prevazišli problemi s kojima se klijent susreće na životnom putu..U okviru psihoterapijskog procesa pre svega se ugovara cilj na kojem će se raditi sa klijentom.Psihoterapeut nije poput prezaštićujućeg roditelja koji umesto svog deteta radi “domaći zadatak”,on ima ulogu osobe koja pruža podršku,ukazuje na alternative i osporava usvojene maladaptivne obrasce ponašanja i zamenjuje ih funkcionalnim obrascima ponašanja,te je stoga uloga psihoterapeuta jedinstvena i dragocena. U procesu psihoterapije klijent razvija svoju ličnost i oslobađa se ponavljajućih i neuspešnih načina nošenja sa životnim problemima,a uči nove veštine produktivnijeg rešavanja životnih problema.Najčešći problemi zbog kojih se osoba javlja na individualnu psihoterapiju su:emotivni problemi,problemi u komunikaciji,anksioznost i napadi panike,fobije,depresija,životne krize,razne životne dileme,problemi u partnerskim i porodičnim odnosima itd.

Partnerska psihoterapija

Partnerska psihoterapija je namenjena parovima koji samostalnim naporima ne nalaze adekvatan i konstruktivan izlaz iz konflikta ili zastoja u vezi,te je psihoterapijska pomoć indikovana u smislu stručnog vođenja kroz dijalog u svrhu promene disfunkcionalnog stanja u kome je par zaustavljen.Istražujemo kako je došlo do zastoja i kako su partneri doprineli trenutnom stanju. Pomažemo parovima da razumeju šta se to u paru dešava, da svaki partner otkrije šta može da učini kako bi zajedno rešili konflikte i unapredili svoju vezu. U toku psihoterapijskog procesa podučavamo parove psihološkim alatima koji im pomažu da komuniciraju bolje, da razumeju i prihvate različitosti, reše probleme, pa i kada ulaze u konflikte, da to čine na konstruktivan i zdrav način. Krajnji cilj partnerske psihoterapije je uspostavljanje zrelog odnosa ljubavi među partnerima kojim oba partnera dobijaju na kvalitetu života..Najčešći problemi zbog kojih se klijenti javljaju na partnersku psihoterapiju su:učestali konflikti, problemi u komunikaciji,nepostojanje komunikacije,emocionalne poteškoće,manjak bliskosti,neverstvo,razvod,nedostatak poverenja i poštovanja,stres,partnerske krize,seksualne disfunkcije itd. Svest o neophodnosti stručne pomoći se najčešće pomalja kada bol postane dominantan doživljaj u vezi sa parom i kada se javi strah od raskida zajednice. Dobar i kvalitetan partnerski odnos uključuje zajedništvo, ali i činjenicu da svaki pojedinac ima pravo na svoju individualnost, kao i poštovanje različitosti.

Roditeljska psihoterapija

Roditeljska psihoterapija je kada se partneri (ili samo jedan roditelj) javljaju s primećivanjem razvojne krizu kod svog deteta (neposlušnost,agresivno ponašanje u odnosu na vršnjake ili roditelje,strahovi kod deteta,neprimereno ponašanje za dati uzrast itd.) u odnosu na koju ne znaju kako da se postave,zbog dijametralno različitih stavova u vaspitanju,odsustvo roditeljske moći i uticaja,nedoslednost u vaspitnom stilu,nefunkcionalnost u postavljanju granica,problem sa neostvarenim očekivanjima u odnosu na dete itd.

Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je usmerena na porodicu kao celinu i ima za cilj da se prevaziđu psihološki problemi u funskcionisanju porodice i porodičnim odnosima. Promena kod jednog člana porodice utiče na ostale članove, a samim tim dolazi do promene u celom porodičnom sistemu. Ciljevi porodične psihoterapije su: obezbeđivanje psihološkog razvoja porodice i njenih članova, otklanjanje psiho-socijalnih problema koji ometaju funkcionisanje porodice i dovođenje porodice do nivoa funkcionisanja kojim će svi njeni članovi biti zadovoljni.Na porodičnu psihoterapiju se klijenti javljaju kada postoje problemi u komunikaciji,kada postoji identifikovani nosilac simptoma poremećaja,kod nedostatka bliskosti,razvojnih kriza itd.

Predbračno savetovanje

Predbračno savetovanje je namenjeno svim parovima koji žele da poboljšaju kvalitet i stabilnost svoje veze i time je načine čvrstim temeljom za brak,kao i pojedincima koji žele da obogate svoj partnerski odnos i pripreme se za nove uloge koje će im brak doneti. Izbor partnera je jedna od najvažnijih odluka u životu pored izbora zanimanja, koja se odražava na osećaj samoostvarenosti i samozadovoljstva u pogledu životnih ciljeva.Zrelost za izbor partnera je značajno povezana sa razvijanjem veština emocionalne i socijane inteligencije kao i realnim očekivanjima od sebe i drugih.Sve ove sposobnosti i veštine se mogu usavršavati kroz procese emocionalnog i socijalnog učenja tokom čitavog života. Najčešće teme koje se nalaze u fokusu predbračnog savetovanja su: očekivanja od veze i njihova usaglašenost, kako ostvariti kvalitetnu komunikaciju u partnerstvu, kako funkcionalno prevazići konflikte, šta je to adekvatna emocionalna razmena u parntersvu, značenje bliskosti i seksualnog aspekta veze za par, na koji način ličnost partnera ili njegova iskustva iz porodice utiču na partnerski odnos, kako očekivanja od budućnosti veze oblikuju partnerski odnos.

Asertivni trening

Asertivni trening- je trening na kome se pre svega radi na povećanju nivoa samopouzdanja i komunikacionih veština. Osim toga, fokus je na ličnom rastu i ravoju,razvoju samopoštovanja,učenju tehnika izbegavanja manipulacije, redukovanju anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri izlaganju veština, upravljanju emocijama, razvoju samoodgovornosti.Trening je namenjen svim uzrasnim grupama, svima koji žele da poboljšaju svoje komunikacione veštine,kako u privatnom,tako i poslovnom okruženju,socijalno stidljivima,onima koji su skloni odlaganju ciljeva,koji imaju tremu prilikom javnih nastupa,oni koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama.Asertivno komuniciranje pomaže osobi da bude produktivnija u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetnije odnose s drugim ljudima.Asertivni trenizi se rade kako individualni tako i grupni.